جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی بوده که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است، در قالب pdf و در 151 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 151
حجم 5056 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول : بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک فنون ورزشی

تعریف بیومکانیک ورزشی 

روشهاي مطالعه بیومکانیک حرکت انسان

سیستم اسکلتی و مفاصل مربوطه

سیستم اسکلتی

وظایف سیستم اسکلتی

وظایف ویژه مفاصل مرتبط با بیومکانیک 

طبقه بندي استخوانها براساس شکل هر استخوان

نظریه ولف 

حرکت

ابزار مورد نیاز براي مطالعه یک سیستم

انواع حرکت

بردارها

شتاب حرکت یکنواخت

حرکات پرتابی 

محدودیت

مسافت و جابجایی زاویه اي 

سرعت و بردار سرعت زاویه اي 

شتاب زاویه اي 

واحدهاي اندازه گیري در حرکت زاویهاي 

کینتیک خطی

لختی

نیرو

نیروهاي درونی و بیرونی

قوانین نیوتن

اندازه حرکت

قانون دوم نیوتن 

قانون سوم نیوتن 

اصطکاک

نکات برجسته بیومکانیک ورزشی 

بخش دوم:حرکت شناسی

حرکت شناسی چیست؟ 

استخوانها 

وظایف استخوانها

سطوح حرکتی

محورهاي حرکتی و حرکتهاي حول آنها

الف) محور افقی فرونتال 

ب- محور افقی ساجیتال

مفاصل 

عوامل پایداري

دامنه حرکت در مفاصل

طبقه بندي مفاصل

عضلات

انقباضو انواع آن 

انواع انقباض

مفصل شانه 

ساختمان لیگامنتی

حرکات استخوان بازو در مفصل شانه 

کمربند شانهGIRDLE SHOULDER

ترقوه 

جناغ سینه

مفصل ترقوه و جناغ STERNOCLAVICULAR JOINT)

مفصل ترقوه و کتف(ACROMIOCLAVICULAR JOINT)

رباطها

مجموعه تست  1

مجموعه تست  2

مجموعه تست  3

پاسخنامه 1

پاسخنامه 2

پاسخنامه 3

منابع 

قسمتی از متن جزوه:


بیومکانیک فنون ورزشی  

تعریف بیومکانیک ورزشی

 -1 مطالعه اصول و مبانی مکانیکی در موجود زنده و روابط درگیر در حرکات  

 -2 کاربرد قوانین مکانیکی در موجود زنده و به ویژه در رابطه با حرکت و جابجایی انسان  

 -3 بیومکانیک علمی است که نیروهاي داخلی و خارجی که بر روي بدن انسان اثرگذار است مورد مطالعه و آزمایش قـرار داده،

اثرات حاصله را بررسی . میکند  با توجه به اینکه کتاب صرفاً متوجه تحلیل تکنیکهاي مورد استفاده در ورزشهاي مختلف میباشد و

لـذا تـا حـد زیـادي محدود به مهارتهاي ورزشی است، تعریف فوق مقبولتر است.  

ما درا ینجا به کاربرد بیومکانیک در حوزه ورزشی می یپردازم بیومکانیک ورزشی به توصیف و تجزیه و تحلیل کمی و کیفی

موارد زیر میپردازد:   

حرکت های پایه

حرکت هاي یپچییده ورزش 

 ورزش درمانی 

روش ها ی مطالعه بیومکانیک حرکت انسان  

روش های مورد استفاده برای مطالعه بیولوژیکی مکان یک سیستم عبارتند از:  

 -1یروش توصیفی     -2 روش تحلیلی  

محاسن و معا یب روش تحلیلی عبارتند از:  

-1 در روش تحلیلی دقت اندازه يریگ بالاست، اما زمان ز يادی لازم است  

-2گران بودن سیستم ها ی اندازه گیری

-3 وقت گیر بودن اندازه گیري

-4حمل و نقل وسایل با شرایط ویژه  مهارت مورد مطالعه، مشکل است. 

نکته: 

کارایی حرکت با مفاهیم کار و انرژي ارتباط دارد. یک حرکت کارا، حرکتی است که مقدار کار انجام شده با صرف حداقل انرژي

همراه باشد(مثل دوي ماراتن) اما از دید بیومکانیکی، در بسیاري از فعالیتها انجام حرکت با حداقل انر ژي ملاك نیست بلکه تأثیر

پذیر بودن حرکت مهم است یعنی تعیین بهترین روش براي انجام حرکت یا مهرت

مجموعه تست  
  

-1 این تعریف از حرکت متعلق به کیست که گفته است:« در حرکـت ارادي عامـل حرکـت در ذات متحـرك است.»    
 1) ابوعلی سینا   2 )ارسطو    3)دوانچی       4)گالیله  

-2 عمل عضله ساقی خلفی کدام است؟  

1)دورسی فلکش و اینورشن مچ پا 2)پلانتار فلکشن و اینورشن مچ پا  

3)پلانتار فلکشن و اورشن مچ پا 4)دورسی فلکشن و اورشن مچ پا   

-3 کدام جمله درمورد لیگامنت عرضی صحیح است؟ 

1) تخت است و در بخش داخلی مفصل زانو جداري قرار گرفته که سر بالایی آن به فوق لقمـه داخلـی اسـتخوان ران چسبیده است.  

2) محکم و طناب مانند است و به قسمت بالا و پشت فوق لقمه خارجی استخوان ران چسبیده است.  

3)پشت مفصل زانو را میپوشاند.  

4)مینیک خارجی را به مینیسک داخلی متصل می سازد. 
 
-4 کدام جمله در مورد عضله سوئز صحیح است؟  

1) سطحی است 2) بر دو مفصل اثر حرکتی دارد.  

3) قابل لمس کردن نیست 4) اکستنسور است  

-5 عضله کف دست طویل چه کاري میکند؟  

1) فلکسور شست است. 2) فلکسور مچ است.  

3) اکستنسور مچ است. 4) اکستنسور شست است.  

-6 کدام جمله براي عضله سه سر بازویی صحیح است؟  

1) سوپینیتور ساعد است.

2) فلکسور آرنج است.

3)آداکتور بازو است.

4) فلکسور بازو است.

 -7 بخش چهارم عضله ذوزنقه در چند حرکت کتف دخالت دارد؟  

 (4 4 (1 3 (2 2 (3 1 

-8 در حالتی که دستها از مفصل شانه داراي آبداکشن 90 درجه است و حرکت هوریزنتال فلکشـن را انجـام 

میدهد، چه حرکتی در کتفها به وجود میآید؟  

1)ریتراکشن 2)کشش بالایی 3)چرخش پایینی 4)پروتراکشن

پاسخنامه

1 گزینه (1) صحیح است.  

2 گزینه ( .2) صحیح است  

3 گزینه ( .4) صحیح است  

4 گزینه (3) صحیح است.  

5 گزینه ( .2) صحیح است  

6 گزینه ( .3 ) صحیح است 

7 گزینه ( )1 صحیح است.  

8 گزینه ( .4) صحیح است.

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

خرید فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

خرید پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

خرید پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دریافت مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

خرید فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

خرید مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از download

دانلود مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

خرید پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دریافت فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دریافت فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

خرید فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

خرید کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از www

دانلود مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

خرید فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

خرید فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

خرید فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دریافت فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

خرید فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دریافت فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دریافت فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از word

دریافت تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

خرید تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود پروژه جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دریافت مقاله جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود فایل جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

خرید کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

دریافت فایل word جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free

خرید تحقیق جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی از free


مطالب تصادفی